DBD E-Filling’ หรือการส่งงบการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ท

กรมพัฒนาธุรกิจ (หรือกรมพัฒน์) กำลังจะยกเลิกรับงบการเงินในรูปแบบเอกสารตั้งแต่ปี 2559 นี้ โดยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบที่เรียกว่า DBD E-Filling หรือการส่งงบการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเลย ดังนั้นอย่าลืมหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมกันนะครับ โดยสามารถโทร.สายด่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่โทร.1570

shutterstock_275800289

สำหรับบริษัท Express จะเปิดจำหน่ายโปรแกรมสำหรับส่งออกข้อมูลของโปรแกรมบัญชี Express ไปยังระบบ DBD E-Filling ของกรมพัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (โปรดติดตามเงื่อนไขในการอัพเดทที่จะได้แจ้งต่อไป) โดยมีค่าบริการในช่วงแรกนี้เพียง 3,000 บาท (มีวีดีโอสอนการใช้งาน) และจะปรับเพิ่มเป็น 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

สัญญานเตือนที่คุณสาว ๆ จะเป็นมะเร็งไข่

shutterstock_163796696

สำหรับสาว ๆ ที่มักจะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งรังไข่ ซึ่งในปัจจุบันนี้มักค้นพบว่าสาว ๆ เริ่มเป็นการมากยิ่งขึ้น จนทำให้กลายเป็นปัญหาตามมาของคุณสาว ๆ กันเอง ซึ่งมะเร็งรับไข่นั้น หมายถึง เซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในรังไข่ของคุณสาว ๆ กลายเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด ในอวัยวะเพศหญิง เนื่องจากเป็นมะเร็งที่ทำให้คุณผู้หญิงเสียชีวิตมากที่สุด ซึ่งเป็นโรคที่เป็นภัยคุกคามเป็นอย่างมาก ทำให้ร่างกายแต่ละคนของผู้หญิงมีความร้ายแรง

สำหรับสัญญาณการเตือนของมะเร็งรังไข่

– เกิดอาการท้องอืดเป็นประจำ

– มีก้อนเนื้อในช่วงช่องท้องหรือบริเวณเชิงกราน จึงทำให้เกิดอาการปวดท้อง หรือแน่นท้องก็ได้

– เมื่อมะเร็งมีการเติบโตขึ้น จะทำให้กดเบียดกับกระเพาะปัสสาวะ ทำให้เกิดการถ่ายปัสสาวะกันอยู่บ่อย

– เกิดอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง

– มีประจำเดือนที่ผิดปกติ บางรายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เกี่ยวกับฮอร์โมนที่มีความผิดปกติไป

– บางรายอาจจะไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็น

-ในขณะที่เซลล์มะเร็งมีการกระจายในช่องท้องนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำในช่องท้อง ซึ่งจะมีลักษณะอ้วนขึ้นได้ ท้องโตขึ้นไปมากกว่าเดิม

เพราะฉะนั้นสาว ๆ ที่มักจะมีอาการผิดปกติ ควรรีบทำการปรึกษาแพทย์ทันที ก่อนที่จะรักษายาก ทำให้เกิดการเสียชีวิตไปนั่นเอง สำหรับอาการต่าง ๆ เหล่านี้ คุณเองสามารถสำรวจได้ด้วยตัวเอง ถ้าคุณปล่อยละเลยไปนั้น อาจจะทำให้ร่างกายเสื่อมลงไปได้เรื่อย ๆ แต่สำหรับบางคนที่มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ย่อมที่จะห่างไกลจากการเป็นโรมะเร็งก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ทางที่ดีคุณควรจะทำการตรวจมะเร็งอย่างน้อย ปีละ 1-2 เพื่อเป็นการทราบว่า คุณนั้นไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้อย่างแน่นอน และถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีในการตรวจสุขภาพกันนอีกด้วย

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50465

ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี

shutterstock_151177745

การกำหนดทางเดินทางของงาน หรือเอกสารที่เหมาะสมจะทำให้การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการจัดบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เหมาะกับการคัดเลือกคนเข้าทำงานตามระบบบัญชี ที่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนระบบบัญชี ก็คือการจัดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับข้อมูลทางการ เงิน ตั้งแต่การออกแบบฟอร์มเอกสาร สมุดบัญชี การบันทึก และการแยกประเภทข้อมูลรวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อทำการเสนอข้อมูลบัญชีแก่ผู้เกี่ยวข้องของกิจการ

หลักการทำระบบบัญชีสำคัญต่อฝ่ายบริหาร

ข้อมูลของฝ่ายบริหารจะเป็นข้อมูลที่ถือได้ว่ามีรายละเอียดมากกว่าข้อมูลที่เสนอต่อบุคคลภายนอก ซึ่งระบบบัญชีถือได้ว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะจะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิด ชอบให้ลุล่วงไปด้วยดี และยังทำให้สามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างฝ่ายบริหาร ที่มีความต้อง การข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจในการบริหารงาน และช่วยในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความละเอียดทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและความเป็นไปของธุรกิจอย่างใกล้ชิด

หลักการทำระบบบัญชีต่อ บุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกที่ว่านี้ก็คือผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมสรรพากรหรือ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งโดยปกติข้อมูลที่เสนอต่อบุคคลภายนอก จะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ และจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีอิสระเสียก่อน คือผลการดำเนินงานของธุรกิจและในส่วนของรายงานฐานะทางการเงินของธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดทำข้อมูลบางอย่างซึ่งกฎหมายกำหนด และยังมีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ

ระบบบัญชีมีความสำคัญกับธุรกิจเล็กๆ

ระบบบัญชียังเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งของฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่งธุรกิจเล็กๆ อาจจะเห็นความสำคัญของระบบบัญชีไม่ชัดเจน เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานด้วยตนเองให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เนื่องจากธุรกิจจะมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ออกเป็นหลายส่วน ทำให้มีผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมอบอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน และมีการขยายขอบเขตของการดูแลให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

ระบบบัญชีก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการดำเนินธุรกิจเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้การจัดทำข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเครื่องมือในการป้องกันรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้มีการเกิดการทุจริต สูญหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่สมควรนั่นเอง

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50141

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร

shutterstock_257196259

สินทรัพย์จะด้อยค่าก็ต่อเมื่อ ราคาในทางบัญชีของสินทรัพย์ที่แสดงในงบการเงินนั้นสูงกว่ามูลค่าตามความเป็นจริง หรือจากการได้รับคืนจากการขายสินทรัพย์กิจการจะต้องประเมินว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หรือกิจการจะต้องประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้รับคืนจากสินทรัพย์ค่ะ

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=37342

หน้าที่และความรับผิดชอบของระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี

shutterstock_162439865

ฝ่ายการเงินจะเน้นความรับผิดชอบการบริหารในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเงินสด พันธบัตร หุ้น และการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับข้อมูลเป็นจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ส่วนฝ่ายการบัญชีจะทำหน้าที่รับ ผิดชอบในการรักษา และจัดการรายการหลักฐานเกี่ยวกับการเงินขององค์กร อย่างรายการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน การเสื่อมราคา และรายการชำระค่าตอบแทน

การทำงานของระบบสารสนเทศ ทางการเงินและบัญชี

ฝ่ายบัญชีจะต้องสรุปสถานะทางทรัพย์สินขององค์กรในปัจจุบัน และยังต้องสรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา และยังต้องทำหน้าที่หลักทางการเงินเกี่ยวกับการคาดการณ์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการแหล่งที่มาจากการใช้จ่ายมีการจัดการเงินทุนอย่างแหล่งเงินทุน การกู้ การออกพันธบัตรเงินกู้ การออกหุ้น หรือการตรวจสอบงบรายได้และงบกำไรขาดทุนงบดุล

การจัดทำรายงานทางการเงินทางการเงิน และบัญชี

หน้าที่หลักทางการเงินและบัญชีของระบบการคาดการณ์ทางการเงิน เป็นการแสดงจำนวนเงินที่จะเข้าสู่กิจการ รวมถึงแหล่งที่มาการใช้จ่ายของตัวอย่างการใช้แบบจำลองกระแสเงินสด อย่างการจัดการเงินทุน และแหล่งเงินทุน การกู้ การออกพันธบัตรเงินกู้ การออกหุ้น รวมกิจการ ที่สามารถใช้แบบจำลองทางเลือกต่าง ๆ สำหรับบริหารการเงิน โดยการตรวจ สอบจะเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือแนวทางที่กำหนด มีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน การปฏิบัติการ,การตรวจ สอบภายนอก โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ทำให้ผลการตรวจสอบทางการเงินจะได้งบรายได้ งบกำไรขาดทุน และงบดุล

แหล่งสารสนเทศทางการเงินและบัญชี

จะต้องมีการจัดการเงินสดและหลักทรัพย์โดยมีข้อมูลเงินสดรับและออก ที่ใช้สำหรับการลงทุนกับเงินทุนส่วนเกิน โดยมีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเก็บเงินสดและงบประมาณการลงทุน มีการประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจ ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ และยังมีการวิเคราะห์ทางเลือกทางการเงินของกิจการอย่างการวางแผนการเงิน เพื่อที่จะทำการประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจ ที่อยู่ในปัจจุบันและที่คาดการณ์ การวิเคราะห์ทางเลือกทางการเงินของกิจการ ซึ่งระบบสารสนเทศจะช่วยให้สามารถบันทึกรายละเอียดของลูกค้าได้อย่างง่าย

นอกจากนี้ข้อมูลประมวลผลธุรกรรมจะต้องเป็นข้อมูลการคาดการณ์ภายใน จากฝ่ายต่าง ๆ อย่างยอดขาย รายได้ รวมถึงข้อมูลเงินทุน แหล่งเงินทุน การปันผล เงื่อนไข การจ่ายดอกเบี้ย หรือกลุ่มข้อมูลในกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีหลักทรัพย์ที่กิจการทำการถือราคาตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเงินบาทหรืออัตราดอกเบี้ย ข้อ มูลสภาวะภายนอกอย่างราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย และ ทิศทางของกิจการ รวมถึงแผนกลยุทธ์ การกำหนดแผนการเงิน จะ ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการอีกด้วย

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=50202

จัดการไฟล์บน Google Drive ง่ายๆ ที่เราก็ทำได้

จากที่ในบทความที่แล้วเราได้พูดถึงการใช้งานง่ายๆ บน Google Drive กันไปแล้ว โดยวิธีนั้นจะเป็นการจัดการไฟล์ที่เป็นในรูปแบบเอกสารนั้นเอง แต่ทริบวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูวิธีการัดการไฟล์บน Google Drive ได้นั้นเอง โดยวิธีนี้จะน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนั้นเราเราดูกันเลยดีกว่านั้นเอง

cover_photo_drive1

วิธีล้างผักให้สะอาด

shutterstock_259693643

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานผัก ซึ่งผักแต่ละชนิดจะมียาฆ่าแมลงเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกคนก็ต้องรู้วิธีในการทำความสะอาด เพื่อให้สุขภาพนั้นดี โดยผักแต่ละชนิดจะมียาพิษอยู่แล้ว จึงต้องมีวิธีในการทำความสะอาดของผักแต่ละชนิด หากมีการสะสมเป็นจำนวนมาก ๆ ก็จะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง และทำให้ระบบอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผิดปกติอีกด้วย จึงต้องหาวิธีในการล้างผักให้กับตัวเองปลอดภัย

วิธีในการล้าผักแบบง่าย ๆ

-ควรใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ แล้วน้ำอุ่น 20 ลิต แช่ลงไปประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด จะสามารถช่วยลอดสารตกค้างในผักได้ อย่างน้อย 80 %

-ควรเด็ดผักที่เป็นใบออก แล้วทำการล้างผ่านน้ำที่สะอาด จะช่วยลดปริมาณสารพิษที่ตกค้างได้อย่างน้อย 54%

-ใช้ด่างทับทิบประมาณ 20เกล็ด แล้วนำมาผสมกับน้ำ 4 ลิตร ทำการแช่ให้นาน 10 นาที หลังจากนั้นล้างน้ำด้วยสะอาด จะสามารถลดปริมาณ สารพิษได้ถึง29%

-ควรใช้เกลือป่นประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ แล้วนำมาผสมกับน้ำประมาณ 4 ลิตร ทำการแช่ลงไป 10 นาที หลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาด จะสามารถลดสารพิษที่ตกค้างได้ 27%

เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเองได้มารซื้อผักมาจากตลาด ก็ควรที่จะมีการล้างทำความสะอาดให้ดี ก็จะสามารถนำผักมารับประทานแล้วนำมาปรุงอาหารได้อร่อยอย่างแน่นอน หรือถ้าคุณเองยังไม่ได้ทำอาหารก็สามารถนำผักมาล้างไว้ แล้วนำมาเก็บไว้ในตู้เย็นก็เป็นได้ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้คุณห่างไกลจากสารพิษตกค้างในผักได้เช่นกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีในการล้างผักแบบง่าย ๆ ที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก หากคุณรู้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใดเลย

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=51649

10 เมนูที่ทำให้สุขภาพฟันที่ดี 2#

shutterstock_163796696

สำหรับบทความนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเมนูอาหาร 10 เมนูที่ช่วยดูแลสุขภาพฟันของตัวเอง ซึ่งฟันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้คนทั่วไป คุณจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟัน และสุขภาพของตัวเองอีกด้วย จึงต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ฟันของคุณนั้นมีปัญหามากนัก

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพฟังที่ดี

-กีวี ถ้าคุณมีเลือดออกตามไรฟันต่าง ๆ คุณเองก็สามารถรับประทานกีวี ซึ่งกีวีมีวิตามินซีเป็นจำนวนมาก เป็นอาหารเพื่อสุขภาพฟันที่สวย ที่มีวิตามินซีเยอะกว่าประเภทอื่น ๆ

– หัวหอม ได้มีการวิจัยว่า หัวหอมมีสารฆ่าแบคทีเรียได้หลากหลายชนิดในช่องปากด้วยกัน ที่มีความสำคัญในการรับประทานหัวหอมสด จะช่วยทำให้ได้ผลที่ดี แต่ก็แน่นอนเลยว่าการรับประทานหัวหอม ย่อมที่จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากได้อย่างง่าย ๆ แต่ก็มีผักชีฝรั่งที่ช่วยในการลดกลิ่นปากที่แรงของหัวหอมได้เช่นกัน

– งา เป็นอีกหนึ่งตัวที่มักจะรับประทานกันเป็นประจำอยู่แล้ว หรืออาจจะนำมาผสมกับเครื่องดื่มต่าง ๆ มากมาย ซึ่งงาเป็นอาหารที่มีสารอุดมไปด้วยแคลเซียม ที่จะช่วยให้ฟันมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง กินได้บ่อย ๆ ได้อย่างง่ายดายก็ว่าได้

– น้ำดื่ม การดื่มน้ำจะช่วยให้มีการปรับระดับการกระหายน้ำ น้ำยังจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับปากของคุณได้ แถมยังจะมีการชำระล้างคราบแบคทีเรียที่อยู่บริเวณช่องปากของคุณอีกด้วย

– วาซาบิ บางคนอาจจะไม่ชื่นชอบซึ่งอาจจะถูกใจกับคนญี่ปุ่นและผู้ที่ชื่นชอบกันเป็นส่วนใหญ่ บุคคลทั่วไป ที่พอได้ยินชื่อก็ไม่อยากรับประทานกันแล้วเนื่องจากมีความฉุนจมูก แต่ใครจะไปรู้ว่าอาหารเพื่อฟันที่ดีนั้น อย่างวาซาบิ มีสรรพคุณที่ช่วยนการยับยั้งเกี่ยวกับเชื่อแบคทีเรียที่สะสมกันนั่นเอง

– สระระแหน่ เป็นผักที่มีลักษณะที่มีกลิ่นหอม และมีประโยชน์อย่างมากกับกระเลือด ทำให้ปอดผลิตอกาศได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

– เห็ชิตาเกะ ช่วยในการป้องกันเชื่อแบคทีเรีย ซึ่งจะทำให้เกิดคราบหินปูได้อย่างง่าย ๆ กันเลยทีเดียว

ดังนั้นเมนูอาหารทั้ง 10 อย่างนี้จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีดีเป็นอย่างแน่นอน

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=51074

คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี

shutterstock_137938508

หากกล่าวถึงนักบัญชี หลายคนคงนึกถึงคนที่ต้องทำงานคลุกคลีอยู่กับตัวเลข เอกสารหลักฐานต่างๆ ทางการเงิน ของบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มียึดมั่นในหลักการ และทำตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เรียนมาทางด้านการบัญชี ก็จะต้องการทำงานด้านนี้แต่อาจจะไม่เสมอไป คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีที่นักบัญชีไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดมีอะไรบ้าง มาดูกัน

ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

นักบัญชีจะต้องรับทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา และจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทางการเงินของบริษัทเด็ดขาด จะต้องขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงให้ตรงตามกำหนดเวลา จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นนักบัญชีกลับบ้านดึกกว่าแผนกอื่นอยู่เป็นประจำ เปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลาและควรหาโอกาสพูดคุยพบปะกับคนในวิชาชีพเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และเข้าใจวิธีการทำงานของคนอื่น ๆและหมั่นศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

ละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ

ในการมอบหรือรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน ก็ควรเรียกเก็บหลักฐานทางการเงิน และทำการตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ควรจัดเก็บเอกสารการเงิน และการบัญชีทุกฉบับไว้ในที่ปลอดภัย ตามระยะเวลาภายในที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีความรู้แน่นภาคทฤษฎี และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้ นักบัญชีจำเป็นที่จะต้องนำทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เพื่อนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจได้ด้วย

สร้างแรงกดดันให้ตนเอง

ในการทำงานควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และควรหาวิธีที่จะทำให้ได้ตามเป้า นักบัญชียังสามารถพัฒนาตนเอง ด้วยการกำหนดเวลาในการทำงานให้สั้นลง หรือเป็นการขอทำงานที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความกล้าที่จะนำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และรีบแจ้งผู้มีอำนาจทราบทันที เมื่อพบการทุจริตหรือพบความเสียหายใด ๆ การทบทวนตนเองทุกปี และตั้งคำถามว่าตนเองต้องการอะไร ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้าง และยังมีอะไรที่ต้องทำอีกบ้าง หรือมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างจะได้หาทางแก้ไข และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่สอง หากใครใฝ่ฝันอยากเป็นนักบัญชีที่ดี ก็เริ่มต้นสร้างมันตั้งแต่วันนี้ ไม่มีสิ่งใดยากเกินความตั้งใจอยู่แล้ว

นักการบัญชีที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถ และดูว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่ามั่นใจเต็มที่แล้วหรือยัง และเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหน การเตรียมเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไม่หยุดการเรียนรู้ ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอด เวลา และไม่ลืมที่จะต้องเข้าอบรมวิชาบัญชี-ภาษี เพื่อให้ครบ 27 ชั่วโมงของทุก ๆ 3 ปี ตามที่สภาวิชาชีพการบัญชีที่ได้กำหนดไว้

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=52156

การดับร้อนในใจด้วยวิธีที่คุณเองก็ทำได้

shutterstock_289838486

สำหรับสาว ๆ ที่กำลังเกิดความวิตกกังวล ในเรื่องต่าง ๆ ย่อมจะทำให้จิตใจเกิดความร้อนได้อย่างง่าย ๆ ซึ่งชีวิตในปัจจุบันนี้มีความหงุดหงิดได้ง่าย และเกิดความเครียด ถ้าอย่างนั้นลองมาเปิดตัวเองจากการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ แล้วหันมาเติมพลังให้กับชีวิตให้กับจิตใจด้วยวิธีง่าย ๆ

การเติมพลังให้กับชีวิตเมื่อคุณเองเกิดความร้อนในใจ

ทำจิตใจให้รู้สึกเบิกบานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ปล่อยความเครียดหรือความครอบงำต่าง ๆ อาจจะเป็นการนั่งสมาธิ สดมนต์ หรือทำอะไรก็ได้ที่ช่วยให้จิตใจรู้สึกเย็น เช่น นอนเล่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถผ่อนคลายได้ดีกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ ด้วยวิธีนี้ใคร ๆ ก็จะสามารถทำได้เช่นกัน

ควรทำให้จิตใจรู้สึกดี โดยการหากิจกรรมยามว่าง ๆ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย ด้วยการวาดรูป ฟังเพลง หรือหากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้รู้สึกอารมณ์ดีสามารถดับร้อนภายในใจได้ง่าย ๆ ซึ่งจะไม่ทำให้เกินอารมณ์เสียในทุกช่วงเวลากันนั่นเอง

ควรควรที่มีการเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวที่รู้สึกกว่าสดใส ไม่กังวลในเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม

ควรหาเพื่อนคุย เพื่อเป็นการคลายความร้อนทางด้านอารมณ์ สามารถพูดคุยกับใครก็ได้ที่จะเปิดใจและยอมรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ได้ โดยที่คุณเองก็สามารถดับร้อนในใจได้เช่นกัน

หาอาหารที่จะช่วยให้ผ่อนคลาย หรือช่วยในการดับร้อนในใจของคุณเอง

ดังนั้นการดับร้อนในใจ เป็นการผ่อนคลายความเครียด ที่ทุกคนก็จะสามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน อยู่ที่ว่าคุณเองจะเลือกวิธีไหนมาใช้ในชีวิตประจำของตัวคุณเอง เนื่องสามารถใช้ได้ทุกวิธี เมื่อคุณคิดว่าสามารถดับร้อนในใจที่กกำลังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ที่มาจาก: www.pangpond.com/p=51982